Algemene Voorwaarden

 

 

De navolgende general conditions are from application in the closed of consumer and supplier.

 

Artikel 1 Definities

 

 1. Onder 'consument' is in this terms consuming of client, original person, the one name of the goods of this goods.

 2. Onder 'leverancier' wordt in deze voorwaarden een natuurlijk persoon van rechtspersoon die zijn detailhandel in consumentenvuurwerkentent.

 

Artikel 2 Overeenkomst en vooruitbetaling

 

 1. De leverancier is gerechtigd baseballprocedures and leveringen aan the vangen, vooruitbetalingen van consumer to desire for the nakoming of the betalingsverplichtingen of the consumer to 100% of the acceptable prijs. 

 2. De overeenkomst tussen leverancier en consument komt tot stand dat de consument een bestelling is geplaatst en is van toepassing, een vooruitbetaling is voldaan.

 

Artikel 3 Recht van terughouding

 

De leverancier is niet akkoord (niet). Geen retentierecht komt de leverancier toe dat hij eigenmachtig hanteert diensten verricht cq bewerking vindt, waarvoor de consument hem geen opdracht heeft verstrekt.

 

Artikel 4 Overmacht

 

 1. Under overmacht wordt niet ingewunkd. Niet-nakoming, niet-nakoming, niet-nakoming, niet-nakoming. 

 2. Een gedane vooruitbetaling zal worden terugbetaald, maar de consument is er wel voor zorgdragend dat deze ten goede komt aan de consument zijn gekomen.

 

Artikel 5 Ontbinden

 

Elk tekortkoming van de leverancier in zijn nasynchronisatie van één van zijn ondernemingen heeft de beschikking over de gave van de verstrekker, tenzij de tekortkoming - gezien haar bijzondere aard van geringe betekenis - deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

 

Artikel 6 Afhalen

 

 1. De afhaaltermijn is als vaste termijn, behalve partijen anders vakantie. Niet van de bestelde goederen door de consument, heeft de leverancier de recht de overeenkomst ongeldig te verklaren.

 2. Indien de overeenkomst niet meer geldig is, geeft deze zijn vooruitbetaalde bedrag retour.

 3. De gekochte en betaalde goederen kunnen worden geleverd tijdens de officiële verkoopdagen. Per persoon mag er maximaal 25 kg aan vuurwerk worden afgehaald.

 

Artikel 7 Prijzen en betaling

 

 1. Artikel- en prijswijzigingen als gevolg van de geldende pakket of zijn zijn voorbehouden. De artikelen zijn niet op naam.

 2. Het is the amount to date to the afhalen of the order to held satisfied. Betaling vindt plaats via de online betalingsmogelijkheden die in het bestelproces worden aangeboden, dan wel bij het afhalen in de winkel.

 

Artikel 8 Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten

 

Rekening houdend met de wederpartij van de wettelijke rente ingevolge artikel 6: 119 van het Burgerlijk Wetboek, in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim. De door een partij in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 9 Annulering

 

Artikel 7: 46d lid 1-3 Burgerlijk Wetboek over zichttermijn is uitgesloten voor producten in deze webshop. De consument kan zijn bestelling kosteloos annuleren.

 

Artikel 10 Garantie en keuring

 

 1. De leverancier dacht dat de deur aan zijn normen gebonden is door de Nederlandse overheid zijn vastgesteld.

 2. Leverancier van de betrouwbaarheid van de overeenkomst van de verplichting zijn bedoeld.

 3. De leverancier van de mededelingen die hij zijn zijn bezorgdheid heeft en / of van (mede) ten behoeve van zijn vermogen, heeft de hijuit zich er van overtuigd dat hij heeft geleend.

 

Artikel 11 Gebreken; klachttermijnen

 

 1. De consument is dierbaar na afloop van de nakoming van de overeenkomst met de leverancier van de overeenkomst deugde is on the supply of the provider of the knowledge of the following.

 2. De consument dient het onderzoek en de vooruitziende blik te doen aanzien vóór 5 januari van het jaar na aflevering.

 3. De nakoming van de kennisgeving tussen de als deugdzaam indien de consument in gebreke is bevestigd het onderzoek van de kennisgeving, gepland als hierboven, tijdig te doen.

 4. De uitvoering van de leveranties in een is fictieve, of gelijkwaardigheidsverbintenis, of in het bezit heeft plaatsgevonden.

 5. Ook indien de consument tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Aan de leverancier geretourneerd.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 

 1. De leverancier is niet leeg voor gebruik van het gebruik van goederen. Under in use of use in use of the goods in a switch of litre is aangegeven.

 2. Ook heeft de leverancier niet de fout om ervoor te zorgen dat het geen schade ondervindt. Leveren.

 3. De leverancier is niet verantwoordelijk voor enige vorm van afbouw in de vorm van verkoopderving van verminderde goodwill in het bedrijf van het beroep van de consument.

 4. Het is de bedoeling dat de leverancier de leverancier van leveringsvoorwaarden voor de consument voorziet, dat deze leveringen de leverancier de leverancier van de leverage Voldoen.

 5. De Aansprakelijkheid van de Leverancier uit hoofde van de overeenkomst met de Consument is Beperkt tot Een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding heeft staat tot de overeengekomen prijs, doch in Ieder Geval tot Een maximum van Drie Maal Het orderbedrag en MITS DEZE Aansprakelijkheid door de verzekering van de leverancier wordt gedekt.

 

Artikel 13 Partiële nietigheid

 

 1. Indien één kamer van Meerdere Bepalingen uit de overeenkomst van de algemene voorwaarden nietig dan wel Ongeldig Worden Verklaard Blijven de overige Bepalingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden onverminderd Tussen Partijen van kracht.

 2. Partijen verplichten zich er toe de nietige dan wel ongeldige voorwaarde (nl) te wijzigen door één of meerdere nieuwe bindende bepaling (en) op gebruiksdiensten dat de nieuwe bepaling (en) zo min mogelijk afwijkt (t) (nl) van de bepaling ( en) d) čl.

 

Artikel 14 Wijziging van de voorwaarden

 

 1. De leverancier is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze bewerking treedt in de werking op het tijdstip van inwerkingtreden.

 2. De leverancier zal de beschikbare voorwaarden tijdig aan de wederpartij toeszenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medued stairs wijzigingen jegens de opdrachtgever in meditation.

 

Artikel 15 Privacyverklaring

 

De leverancier zal geen gebruik maken van de persoonlijke gegevens die via het bestelproces worden geregistreerd, tenzij de consument niet verplicht is toestemming gegeven gegeven. Persoonlijke gegevens worden dan ook. Ons wet bescherming.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht

 

Op de overeenkomst, de uitleg en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit de totstandkoming, de uitleg van de uitvoering van een overeenkomst met de leverancier aan uitsluiting rechter te Arnhem. 

Bezoek adres

Krozenbogerd 1A

6658 KC Beneden Leeuwen

Openingstijden

28 December 08:30 tot 20:00 uur

30 December 08:30 tot 20:00 uur

31 December 08:30 tot 20:00 uur

Bel ons

Mail ons

Bedrijfsgegevens

 • Facebook